top of page
Key in the Lock

Privacy Beleid

Onze privacybeleid garandeert dat alle persoonlijke informatie die wij ontvangen van onze patiënten, zoals namen, adressen en medische informatie, vertrouwelijk wordt behandeld. We gebruiken deze informatie alleen voor het verstrekken van homeopathische zorg en maken geen gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden. Wij delen persoonlijke informatie met derden alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of als daarom wordt gevraagd door wettelijke autoriteiten. We blijven onze klanten informeren over onze privacybeleid.

De homeopaat is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De homeopaat registreert uw medische-, behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. U heeft o.a. recht op inzage, verwijdering van informatie en een duplicaat van uw dossier.


De homeopaat hanteert een register van verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat informatie over de gegevens die worden verwerkt en de manier waarop deze worden beveiligd. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. De homeopaat betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Voor uitzonderingen hierop is de schriftelijke toestemming nodig van de patiënt.

Aangepast 21 juni 2023

bottom of page