top of page
11062b_688d94a0ed004fc7b6ec8b19f592ac36~mv2_edited_edited.jpg

Praktijk Informatie

Waarneming

Bij afwezigheid van de homeopaat neemt een vervanger de praktijk waar. Via de mail en voicemail zijn de gegevens van de vervanger te verkrijgen. Ook voor de vervanger geldt geheimhouding ten aanzien van de door de patiënt verstrekte gegevens.

De Homeopathische behandeling

De homeopaat verbindt zich tot een inspanningsverplichting. Er is geen sprake van een resultaatverplichting. De homeopaat zal alleen een homeopathische behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Schriftelijke toestemming van de ouders is dan noodzakelijk, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.


De homeopaat verplicht zich informatie betreffende de homeopathische behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de homeopathische behandeling. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de homeopaat te verstrekken. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.

Doorverwijzen

De homeopaat verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een (dieren)arts, indien de behandeling niet effectief en/of toereikend is.

 

Het eindigen van de homeopathische behandeling

Beëindiging van de homeopathische behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de patiënt tegen het advies in van de homeopaat de overeenkomst beëindigt, zal de patiënt op verzoek van de homeopaat een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de homeopaat in de behandeling voortijdig heeft beëindigd.


De homeopaat kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De homeopaat zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de patiënt een overeenkomst met een andere zorgverlener heeft kunnen sluiten.

Tarieven

Betalingswijze van de behandelingen geschiedt achteraf per factuur, of contant  direct na het consult. De patiënt kan zelf de factuur indienen bij zijn zorgverzekeraar voor een eventuele vergoeding.
Hier vindt u de tarieven voor Homeo Humani en hier voor Homeo Bestia

Annuleren

De patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 

Onvrede kenbaar maken

Wilt u geen klacht indienen maar wel uw onvrede kenbaar maken dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVKH op info@nvkh.nl of telefonisch op telefoonnummer (0031) (0)172-499.595 (9:00-12:30 uur).

Klachten

Bespreek uw onvrede en lost het samen op! Neem in eerste instantie altijd contact op met uw homeopaat. Hier leest u wat u kunt doen en hoe. Komt u er samen ondanks een goed gesprek niet uit, dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfuctionaris van Quasir Expertisecentrum klachtbehandeling inschakelen.

Voor ernstige klachten kunt u zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg, Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter.
Meer informatie vindt u op www.tcz.nu onder u-heeft-een-klacht

 

Voor klachtenregeling inzake behandeling van uw dier kunt u de Algemene voorwaarden BKHD bekijken.

bottom of page